Kallelse till Årsmöte

Byalaget hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte den19 feb kl 15.00 på Svarte Restaurang & Pizzeria.

Årsmötets ärenden

 1. Stämmans öppnande och fråga om dess behöriga utlysande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av sekreterare och tvp protokolljusterare.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Styrelsens berättelse över verksamhet och räkneskaper.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Styrelsens förslag till och fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
 9. Val av ordförande i byalaget på 1 år.
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av revisorer och suppleant.
 12. Val av valberedning.
 13. Fråga om verksamhetens uppdelande på sektioner under det kommande verksamhetsåret och ev val av ledamöter.
 14. Fastställande av medlemsavgift.
 15. Förslag på justering av stadgar.
 16. Övriga frågor.