Kallelse och dagordning till årsmötet 2016

Svarte byalag kallar till årsmöte den 14:e februari 2016 kl 15.00 i Matsalen på Svarteskolan.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
3. Stämmans behöriga utlysande
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
10. Till årsstämman inkomna motioner
11. Val av ordförande för 1 år
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av två revisorer
14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
16. Fastställande av verksamhetsplan för året
17. Fastställande av styrelsearvode
18. Övriga frågor.
19. Övriga diskussionspunkter
20. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!

Svarte Byalag