Stadgar

Stadgar senast ändrade 20230212

 • 1 Syfte
  Svarte byalag vill verka för och representera Svarteorten och dess omgivning. I detta syfte vill byalaget väcka och vidmakthålla intresset för bygden, värna om och bevara dess traditioner, främja dess utveckling och förbättra dess miljö, tillvarata invånarnas gemensamma intressen och öka samhörigheten mellan alla som är bosatta där, gamla som unga. Byalaget är politiskt och religiöst obundet.

  §2 Medlemskap
  Medlem i byalaget är den som betalt medlemsavgift. Styrelsen ska ha en aktuell medlemsförteckning. Varje hushåll har en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.

 • 3 Styrelse
  Byalagets verksamhet leds av en styrelse med ordförande och minst fyra ledamöter. Ordföranden väljs av årsstämman för ett år. Ledamöter väljs av stämman på två år i taget växelvis. Styrelsen utser inom vice ordförande, sekreterare, kassör. Styrelsen kan vid behov adjungera ytterligare funktionärer. De har yttranderätt men saknar rösträtt. Sammanträden kan också ske digitalt. För styrelsebeslut krävs att minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll förs vid varje sammanträde.
 • 4 Valberedning
  Valberedning väljes av årsstämman för ett år i taget.
 • 5 Revisorer
  För granskning av förvaltning och räkenskaper utses två revisorer vid årsstämman. De väljes för ett år.
 • 6 Firmateckning
  Byalagets firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden, vid ekonomiska frågor av ordföranden eller kassören var för sig.
 • 7 Förvaltning och räkenskaper
  Vid årsstämman redovisar styrelsen byalagets verksamhet och räkenskaper för föregående år samt förslag till budget för året.
 • 8 Verksamhet
  Styrelsen beslutar om byalagets verksamhet. Särskild hänsyn bör därvid tas till medlemmarnas uttalade önskemål och förslag.
 • 9 Årsstämma
  Årsstämman är byalagets högsta beslutande instans. Den hålles före juni månads utgång. Kallelse sker minst åtta dagar före mötet på lämpligt sätt exempelvis på byalagets hemsida, nyhetsbrev, byabladet och Facebook, Twitter mm
  Vid årsstämma skall följande behandlas och protokollföras:
  1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
  2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
  3. Stämmans behöriga utlysande
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande    justera mötets protokoll
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse
  7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
  8. Revisionsberättelse
  9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
  10. Till årsstämman inkomna motioner
  11. Val av ordförande för 1 år
  12. Val av styrelseledamöter på 2 år
  13. Val av två revisorer
  14. Val av ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
  15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
  16. Fastställande av styrelsearvode
  17. Övriga frågor. Fråga som väcks av enskild medlem skall ha inkommit till styrelsen senast 14 dagar före årsstämman och redovisas i kallelsen till denna.
  18. Övriga diskussionspunkter
  19. Mötets avslutande

 

 • 10 Annat möte
  Till annat möte än årsstämma sammankallas då så erfordras enligt styrelsens bedömande.
 • 11 Stadgeändring och upplösning
  Ändring av dessa stadgar eller upplösning av byalaget kräver beslut vid två på varandra följande möten, av vilka det senare skall vara ordinarie årsstämma. Beslutet måste vid vart och ett av dessa möten godkännas av minst 2/3 av de röstande.
  Upplöses byalaget, skall dess tillgångar användas enligt avgörande som träffas av stämman i samband med upplösningsbeslutet.