Stadgar

Stadgar senast ändrade 2013-01-01

§1                        Syfte

Svarte byalag vill verka för och representera Svarteorten och dess omgivning. I detta syfte vill byalaget väcka och vidmakthålla intresset för bygden, värna om och bevara dess traditioner, främja dess utveckling och förbättra dess miljö, tillvarata invånarnas gemensamma intressen och öka samhörigheten mellan alla som är bosatta där, gamla som unga.

Byalaget är politiskt och religiöst obundet.

§2                        Medlemskap

Medlem i byalaget är den som erlagt av dess årsstämma fastställd medlemsavgift. Förteckningen skall av byalagets styrelse föras över medlemmarna. Medlem som fyllt 16 år äger rösträtt vid byalagets sammankomster. Röstning genom ombud är inte tillåten.

§3                        Styrelse

Byalagets verksamhet leds av en styrelse med ordförande och sex ledamöter med fyra suppleanter.

Ordföranden väljs av årsstämman för ett år. Styrelsen i övrigt väljs av stämman på två år med byte av tre ledamöter och två suppleanter vartannat år. De avgående kan återväljas.

Styrelsen utser inom sig (inkl suppleanter), vice ordförande, sekreterare, kassör.

Vid behov kan ytterligare funktionärer adjungeras till styrelsen efter beslut inom denna. De äger yttra sig men saknar rösträtt inom styrelsen.

För styrelsebeslut krävs att minst tre ledamöter eller suppleanter jämte ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid varje sammanträde.

§4                        Valberedning

Valberedning med tre medlemmar varav en sammankallande väljes av årsstämman för ett år.

§5                        Revisorer

För granskning av förvaltning och räkenskaper utses vid årsstämman två revisorer. De väljes för ett år.

§6                        Firmateckning

Byalagets firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden jämte sekreteraren, vid ekonomiska frågor av ordföranden eller kassören var för sig.

§7                        Förvaltning och räkenskaper

Styrelsen har att vid årsstämman skriftligen redovisa byalagets verksamhet och räkenskaper för mandatperioden samt att framlägga förslag till budget för det kommande verksamhetsåret.

§8                        Verksamhet

Byalagets verksamhet genomförs på styrelsens initiativ i de former den bedömer önskvärda. Särskild hänsyn bör därvid tas till medlemmarnas uttalade önskemål och förslag om beaktande av speciella intressen.

Om så anses erforderligt vid årsstämma, kan verksamheten under det kommande året uppdelas på sektioner underställda styrelsen.

Sektion skall ha ansvarig talesman. Tillhör denne ej styrelsen, skall han/hon adjungeras enligt §3.

§9                        Årsstämma

Årsstämman är byalagets högsta beslutande instans. Den hålles före juni månads utgång. Kallelse sker minst åtta dagar före mötet genom annons i ortstidning och genom anslag på ex byalagets webbsida.

Vid årsstämma skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. Till årsstämman inkomna motioner
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av två revisorer
 14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 16. Fastställande av verksamhetsplan för året
 17. Fastställande av styrelsearvode
 18. Övriga frågor. Fråga som väcks av enskild medlem skall ha ingetts till styrelsen senast 14 dagar före årsstämman och redovisas i kallelsen till denna.
 19. Övriga diskussionspunkter
 20. Mötets avslutande

§10                      Annat möte

Till annat möte än årsstämma sammankallas då så erfordras enligt styrelsens bedömande. För sådant möte gäller punkterna 1 – 4 samt punkt 18 enligt §9.

§11                      Stadgeändring och upplösning

Ändring av dessa stadgar eller upplösning av byalaget kräver beslut vid två på varandra följande möten, av vilka det senare skall vara ordinarie årsstämma. Beslutet måste vid vart och ett av dessa möten godkännas av minst 2/3 av de röstande.

Upplöses byalaget, skall dess ev tillgångar användas enligt avgörande som träffas av stämman i samband med upplösningsbeslutet.