Svarte Open 2018

Svarte Open 2018 gick av stapeln den 23 sep på Abbekås GK, vi var 11 st glada golfare som mötte vackert väder och fina spelförhållande.
Efter 18 hål kunde vi gratulera Patrik Karlsson som ny mästare, Grattis!  Tvåa blev Jonas Larsson och Mikael Breum blev 3:a.
Nu laddar vi om golf batterierna och ser framåt 2019 års tävling som spelas den 21 sep 2019 på Abbekås GK, anmäl dig till Patrik Karlsson.

Ett stort tack till Hotell Mossbylund för sponsringen till priserna.

Med vänlig hälsning, Anders Hansson

Kallelse till årsmöte för Svarte Byalag

Svarte byalag kallar till årsmöte den 11:e februari 2018 kl 15.00 matsalen på Svarteskolan.

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3.  Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. Stadgeändring (se nedan)
 11. Till årsstämman inkomna motioner
 12. Val av ordförande för 1 år
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av två revisorer
 15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 16. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 17. Fastställande av verksamhetsplan för året
 18. Fastställande av styrelsearvode
 19. Övriga frågor.
 20. Övriga diskussionspunkter
 21. Mötets avslutande

Förslag på stadgeändring
Styrelsen föreslår en stadgeändring för att spara in de kostnader som uppkommer i samband med annonsering i lokaltidning.

Nuvarande lydelse
§9 Årsstämma
Årsstämman är byalagets högsta beslutande instans. Den hålles före juni månads utgång. Kallelse sker minst åtta dagar före mötet genom annons i ortstidning och genom anslag på ex byalagets webbsida.

Förslag på ny lydelse
§9 Årsstämma
Årsstämman är byalagets högsta beslutande instans. Den hålles före juni månads utgång. Kallelse sker minst åtta dagar före mötet genom kallelse såsom byablad och genom anslag på exempelvis byalagets hemsida.

Erbjudande för byalagsmedlemmar – Pastor Qvist

Ett antal Svartebor som deltar i föreställningen Pastor Qvist så missa inte detta!
De är sjungande amatörer, spelar församlingsbor till Pastorn. Pjäsen är en härlig komedi som passar såväl barn som vuxna med medryckande sånger. En härlig kväll utlovas för besökarna, endast en kort cykeltur bort från Svarte. För de som inte vill ta med egen picknick till slottsparken så finns en härlig buffe att äta i Magasinet.

OBS!!! byalagsmedlemmar får rabatt på biljettpriset ifall de säger att de är medlemmar när de bokar.

Erbjudande om Pastor Qvist