Övergång Charlo

Det har kommit en förstudie rörande övergången över Skönadalsvägen till Charlo. Vi i styrelsen anser att det är angeläget att det vidtas åtgärder. Byalaget kommer göra en skrivelse till kommunen där det framgår att vi anser att frågan är högst angelägen.

Vi ser gärna att det kommer in reflektioner från er bybor till följande mailadress: utveckling@svarte.se

Vi behöver ha ditt svar senast 200302.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Svarte Byalag

Årsmötet 2020

Den 9 februari avhandlades årsmötet för Svarte Byalag. Ett drygt tjugotal Svartebor deltog på mötet som avhandlade Byalagets arbete under 2019, samt vad som skall prioriteras under 2020. Styrelsen valdes om i stora delar och mötesdeltagarna tackade styrelsen för ett mycket gott arbetet under 2019.

Mer information kommer när protokollet är klart.

Kallelse till årsmöte

Välkomna till årsmöte Svarte Byalag Söndagen 9 februari kl 15 Svarteskolans matsal.

Dagordning
1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
3. Stämmans behöriga utlysande
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
10.Till årsstämman inkomna motioner
11.Val av ordförande för 1 år
12.Val av styrelseledamöter och suppleanter
13.Val av två revisorer
14.Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
15.Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
16.Fastställande av verksamhetsplan för året
17.Fastställande av styrelsearvode
18.Övriga frågor. Fråga som väcks av enskild medlem skall ha ingetts till styrelsen senast 14
dagar före årsstämman och redovisas i kallelsen till denna.
19.Övriga diskussionspunkter
20.Mötets avslutande

Svarte Open 2019 avgjord

Prispallen Svarte Open 2019

Årets golfmästerskap Svarte Open avgjordes en härligt höstdag ute på Abbekås Golfklubb. 8 deltagare som strävade efter den åtråvärda pokalen men som försvarades av förra årets mästare.

Årets resultat
Patrik Karlsson 70 slag
Hampus Rosengren 74 slag
Magnus Ekholm 78 slag

Nästa års Svarte Open spelas den 20 sept 2020! Notera detta redan i era kalendrar.