Varmt välkomna till ett möte om utbyggnaden i Svarte

Medverkar gör Ystads kommun och Midroc.

NÄR: Onsdagen den 22/3 2017
TID: 18.30 – 20.30 ca. Fika och mingel från 18.00
PLATS: Svarteskolans matsal, Orgelgatan, Svarte

PROGRAM:

 • Svarte igår. Historik och bakgrund till utbyggnaden. FÖP, Fokusprogram etc.
 • Svarte idag. Ystad kommuns mål om inflyttning, Svarte som ”kärna” i västra kommundelen etc.
 • Svarte imorgon. Utbyggnaden – information om vad som kommer att ske i västra Svarte och dess påverkan på trafik, parkering, förskola/skola/fritids, mötesplatser, centrumfrågan etc.

Ystads kommun har som politisk målsättning att befolkningen ska växa med 1 % per år och Svarte har med sitt kollektivtrafiknära läge, pekats ut som utbyggnadsort och centralort för de västra kommundelarna. Utbyggnaden av Svarte skall utgå från samhällets nuvarande miljö och identitet och bygga vidare på de positiva värden som redan finns. Utbyggnaden ska vara tillräcklig för att ge underlag för förbättrad service.

Inom kort påbörjas arbetet med att uppföra ett antal småhus och radhus i västra Svarte. Illustrationsplan, planbeskrivning och plankarta finns att ta del av här: http://mpd.midroc.se/tidiga-skeden/ystad-svarte

2013 var Svarte utsett till Fokusby av Ystads kommun. Fokus på byarna handlar om att lägga fokus på framförallt hur den fysiska miljön i byarna kan utvecklas, i dialog med de som bor i byarna. Syftet är att titta på vad för fysiska åtgärder som kan göras i byarna för att öka attraktiviteten, trivseln, tillgängligheten med mera. Ett fokusprogram togs fram som ni finner här: http://www.ystad.se/boende–miljo/planer-och-program/fokus-pa-byarna/

Ett annat intressant dokument att ta del av är Ystad kommuns fördjupade översiktsplan för Svarte. Planen anger mål och riktlinjer för Svartes utveckling under perioden 2008 – 2030. Du finner den här: http://www.ystad.se/boende–miljo/planer-och-program/oversiktsplanering-/svarte/

Varmt välkomna önskar Svarte byalag.

Svarte byalag kallar till årsmöte den 19:e Mars

Svarte byalag kallar till årsmöte den 19:e Mars 2017 kl 15.00 i Matsalen på Svarteskolan.

(OBSERVERA DATUM DÅ VI SKREV FEL I FÖRRA BYABLAD)

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. Stadgeändring
 11. Till årsstämman inkomna motioner
 12. Val av ordförande för 1 år
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av två revisorer
 15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 16. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 17. Fastställande av verksamhetsplan för året
 18. Fastställande av styrelsearvode
 19. Övriga frågor
 20. Övriga diskussionspunkter
 21. Mötets avslutande

 

Övrig info

Vi kommer ut med ett extra blad med mer info om vårt möte på skolan den 22/3 angående utbyggnaden av Svarte. Om du har frågor som du vill att vi ska ta upp så maila patrick_leijon@hotmail.com I samma blad kommer det mer info om Fiber.

Medlemsavgift

Som medlem i Svarte byalag så stöttar ni vår verksamhet. Medlemsavgiften är 100 kr per hushåll. Betala in på bg 5817-0663. Glöm inte ange namn och adress på inbetalningen. Om du är osäker på om du betalt medlemsavgift för 2017 maila vår kassör på ekonomi@svarte.se

 

Kallelse till Extra årsstämma för Svarte Byalag

Kallelse till Extra årsstämma för Svarte Byalag Styrelsen för Svarte Byalaget kallar till extra stämma gällande stadgeändring.

Datum och tid: 20170306 kl 18.30.

Plats: Svarte Pizzeria.

Svarte Byalag bjuder på Pizza slice.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
 6. Övriga frågor. – Stadgeändring
 7. Mötets avslutande

Förslag på stadgeändring

Styrelsen föreslår en stadgeändring för att ändra antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen, enligt nedan. Enligt stadgarna § 11 gäller följande för stadgeändring; Ändring av dessa stadgar eller upplösning av byalaget kräver beslut vid två på varandra följande möten, av vilka det senare skall vara ordinarie årsstämma. Beslutet måste vid vart och ett av dessa möten godkännas av minst 2/3 av de röstande.

Detta innebär att stadgeändring kan fullgöras vid kommande ordinarie årsstämma.

Nuvarande lydelse

 • 3                        Styrelse

Byalagets verksamhet leds av en styrelse med ordförande och sex ledamöter med fyra suppleanter.
Ordföranden väljs av årsstämman för ett år. Styrelsen i övrigt väljs av stämman på två år med byte av tre ledamöter och två suppleanter vartannat år. De avgående kan återväljas. Styrelsen utser inom sig (inkl suppleanter), vice ordförande, sekreterare, kassör.
Vid behov kan ytterligare funktionärer adjungeras till styrelsen efter beslut inom denna. De äger yttra sig men saknar rösträtt inom styrelsen. För styrelsebeslut krävs att minst tre ledamöter eller suppleanter jämte ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid varje sammanträde.

Förslag på ny lydelse

 • 3                        Styrelse

Byalagets verksamhet leds av en styrelse med ordförande och fyra ledamöter med två suppleanter.
Ordföranden väljs av årsstämman för ett år. Styrelsen i övrigt väljs av stämman på två år med byte av två ledamöter och en suppleant vartannat år. De avgående kan återväljas. Styrelsen utser inom sig (inkl suppleanter), vice ordförande, sekreterare, kassör.
Vid behov kan ytterligare funktionärer adjungeras till styrelsen efter beslut inom denna. De äger yttra sig men saknar rösträtt inom styrelsen. För styrelsebeslut krävs att minst två ledamöter eller suppleanter jämte ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid varje sammanträde.

Utbyggnationen av Svarte. Vad händer? När? Hur?

Svarte Byalag bjuder in till ett informationsmöte den 22 mars kl 18.30 i matsalen på Svarteskolan. Många frågetecken kommer att rätas ut denna kväll. Pernilla Randefalk från Midroc, Hanna Tell Planarkitekt Ystads Kommun och Lars Carlsson mark-och exploateringschef Ystads kommun kommer att informera om vad som kommer att hända, när och hur. Det ges även möjlighet till att ställa frågor. Vet du redan nu vilken/-a frågor du önskar få svar på, hör av dig till:Patrick Leijon i byalaget på patrick_leijon@hotmail.com så hinner vi förbereda tjänstemännen och få bättre svar.

Fornminnesvård

Under 2016 påbörjade Svarte Byalag ett samarbete med Ystads kommun och Länsstyrelsen om att vårda våra tre fornminnen som finns i byn. Detta samarbete kommer att fortsätta under 2017 och vi vill gärna höra dina tankar om hur vi kan utveckla dessa tre platser ytterligare. Hör gärna av dig till Lars Johansson i byalaget på ordforande@svarte.se