Svartedagen 21augusti 2022

Vi vill starta en ny tradition. Tyvärr regnade vår första dag inne men nu försöker vi igen den 21 augusti. Ett festligt tillfälle för alla Svarte-bor att mötas, umgås och knyta nya bekantskaper.
Men för att göra den riktigt bra och minnesvärd behöver vi din hjälp. Vill du uppträda med sång, dans eller musik? Hålla i en aktivitet? Visa upp ditt lokala företag?
Kontakta ordforande@svarte.se senast den 5 augusti och berätta hur du vill medverka vid Svartedagen.
Alla förslag och idéer är varmt välkomna!

Kallelse till Årsmöte 2022

Välkomna till Svarte Byalags Årsmöte söndagen den 13 mars kl: 15.00 i Svarteskolans matsal. Önskar ni närvara vänligen anmäl er till styrelsen@svarte.se

Hjärtligt välkomna!

Handlingar

Kallelse till årsmöte 2021

Årsmöte Svarte Byalag 20 Juni kl 15.00 Svarteskolans matsal

På grund av rådande restriktioner så finner vi det befogat att alla som avser delta på årsmötet anmäler sig. Anmälan sker till styrelsen@svarte.se

Efter årsmötet kommer det att finnas möjlighet för den som vill att få titta in och få info om uteklassrummet på Svarteskolan.

Handlingar

OBS Vi kommer bara att skriva ut ett fåtal av dessa handlingar till årsmötet.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte
  ordförande justera mötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och
  balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
  omfattar
 10. Till årsstämman inkomna motioner
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av två revisorer
 14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en
  sammankallande
 15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 16. Fastställande av verksamhetsplan för året
 17. Fastställande av styrelsearvode
 18. Övriga frågor.
 19. Övriga diskussionspunkter
 20. Mötets avslutande

Postort

En fråga som Svarte Byalag haft uppe på tapeten ett tag är om Svarte ska söka för att få byta postort från dagens 271 92 Ystad till 271 92 Svarte.

VARFÖR BYTA POSTORT?

Fördelarna har framför allt att göra med identitet och stolthet, att låta Svarte stå för sig självt och inte enbart som en del av Ystad. Detta är något som exempelvis Nybrostrand redan har valt att göra. Nybrostrand har idag ca 200 invånare mer än Svarte, men med tanke på nyproduktionen kommer Svarte inom kort vara uppe i lika stort antal invånare. Ett postortsbyte skulle även kunna vara en fördel för lokala företag som vill komma närmare byns invånare, att visa potentiella kunder att man finns i närområdet.

Nackdelarna kan framför allt kopplas till företag och inte lika mycket till privatpersoner. För dessa tillkommer en mindre omkostnad i form av uppdatering av adress på exempelvis visitkort och dylikt. Dessutom måste man se till människans vanemönster, att det tar tid att ändra en vana. Men kommer det in ett brev med postort Ystad även efter postortsbytet kommer sådan post ändå komma fram till rätt adressat.

VILKA KRITERIER BEDÖMS VID ANSÖKAN?

För att kunna ändra en postort ska det berörda området:

·         utgöra ett sammanhållet utdelningsområde

·         ha eller kunna tillägna sig ett eget postnummer

·         ligga inom samma kommun och i möjligaste mån följa församlingsgränserna

·         antalet avlämningsställen bör inte understiga 150 stycken

·         ändringar som leder till att enskilda adressater och företag drabbas behandlas restriktivt

·         ansökan om ändring ska ha acceptans hos minst hälften av berörda företag och privatpersoner

SÅ NU TILL VÅR FRÅGA…

Styrelsen vill poängtera att vi varken är för eller emot ändring av postort, men eftersom frågan tidigare tagits upp vill vi i dagsläget ta reda på hur ni boende och företagare i Svarte ställer er i frågan.

Under året kommer vi därför ta kontakt med alla hushåll som står under 27192 Ystad för att fråga hur ni ställer er till en postortsändringen från 27192 Ystad till 27192 Svarte. Frågan kommer ställas till alla hushåll fram till dess att vi har underlag nog att antingen lämnar in en ansökan efter årsskiftet eller bordlägga frågan tills vidare.

Rösterna kommer inledningsvis samlas in via mail.

Då rösterna är baserade per hushåll och inte per boende kommer vi efterfråga gatuadress samt om du röstar JA eller NEJ.

Vi är tacksamma om du mailar oss din röst  på postort@svarte.se