Svarte byalag kallar till årsmöte den 19:e Mars

Svarte byalag kallar till årsmöte den 19:e Mars 2017 kl 15.00 i Matsalen på Svarteskolan.

(OBSERVERA DATUM DÅ VI SKREV FEL I FÖRRA BYABLAD)

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. Stadgeändring
 11. Till årsstämman inkomna motioner
 12. Val av ordförande för 1 år
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av två revisorer
 15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 16. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 17. Fastställande av verksamhetsplan för året
 18. Fastställande av styrelsearvode
 19. Övriga frågor
 20. Övriga diskussionspunkter
 21. Mötets avslutande

 

Övrig info

Vi kommer ut med ett extra blad med mer info om vårt möte på skolan den 22/3 angående utbyggnaden av Svarte. Om du har frågor som du vill att vi ska ta upp så maila patrick_leijon@hotmail.com I samma blad kommer det mer info om Fiber.

Medlemsavgift

Som medlem i Svarte byalag så stöttar ni vår verksamhet. Medlemsavgiften är 100 kr per hushåll. Betala in på bg 5817-0663. Glöm inte ange namn och adress på inbetalningen. Om du är osäker på om du betalt medlemsavgift för 2017 maila vår kassör på ekonomi@svarte.se