Kallelse till Extra årsstämma för Svarte Byalag

Kallelse till Extra årsstämma för Svarte Byalag Styrelsen för Svarte Byalaget kallar till extra stämma gällande stadgeändring.

Datum och tid: 20170306 kl 18.30.

Plats: Svarte Pizzeria.

Svarte Byalag bjuder på Pizza slice.

Dagordning

  1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
  2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
  3. Stämmans behöriga utlysande
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
  6. Övriga frågor. – Stadgeändring
  7. Mötets avslutande

Förslag på stadgeändring

Styrelsen föreslår en stadgeändring för att ändra antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen, enligt nedan. Enligt stadgarna § 11 gäller följande för stadgeändring; Ändring av dessa stadgar eller upplösning av byalaget kräver beslut vid två på varandra följande möten, av vilka det senare skall vara ordinarie årsstämma. Beslutet måste vid vart och ett av dessa möten godkännas av minst 2/3 av de röstande.

Detta innebär att stadgeändring kan fullgöras vid kommande ordinarie årsstämma.

Nuvarande lydelse

  • 3                        Styrelse

Byalagets verksamhet leds av en styrelse med ordförande och sex ledamöter med fyra suppleanter.
Ordföranden väljs av årsstämman för ett år. Styrelsen i övrigt väljs av stämman på två år med byte av tre ledamöter och två suppleanter vartannat år. De avgående kan återväljas. Styrelsen utser inom sig (inkl suppleanter), vice ordförande, sekreterare, kassör.
Vid behov kan ytterligare funktionärer adjungeras till styrelsen efter beslut inom denna. De äger yttra sig men saknar rösträtt inom styrelsen. För styrelsebeslut krävs att minst tre ledamöter eller suppleanter jämte ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid varje sammanträde.

Förslag på ny lydelse

  • 3                        Styrelse

Byalagets verksamhet leds av en styrelse med ordförande och fyra ledamöter med två suppleanter.
Ordföranden väljs av årsstämman för ett år. Styrelsen i övrigt väljs av stämman på två år med byte av två ledamöter och en suppleant vartannat år. De avgående kan återväljas. Styrelsen utser inom sig (inkl suppleanter), vice ordförande, sekreterare, kassör.
Vid behov kan ytterligare funktionärer adjungeras till styrelsen efter beslut inom denna. De äger yttra sig men saknar rösträtt inom styrelsen. För styrelsebeslut krävs att minst två ledamöter eller suppleanter jämte ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid varje sammanträde.