Svarte byalag kallar till årsmöte den 10:e februari 2019 kl 15.00 i Svarteskolans matsal

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande
  justera mötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och
  balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. Till årsstämman inkomna motioner
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av två revisorer
 14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 16. Fastställande av verksamhetsplan för året
 17. Fastställande av styrelsearvode
 18. Övriga frågor.
 19. Övriga diskussionspunkter
 20. Mötets avslutande

Information om tågavstängningen

Det finns många frågetecken kring hur det kommer att fungera när Svarte
pågatågsstation blir ändstation i höst under ca 9 veckor. Liknande kommer att
hända 2020. Styrelsen i Svarte Byalag har vid flera tillfällen och möten med
kommunen de sista åren framfört våra frågor. Kommunen har ej kunnat ge
några tydliga och konkreta svar. Vi skrev ett brev till berörda tjänstemän och
politiker den 19 januari. Vi har fått till svar att Trafikverket, Skånetrafiken,
Transev, Bergkvarabuss, Arriva och Ystads kommun skall ha möte den 7
februari. På detta möte förväntar sig kommunen att en lösning för
ersättningsbussarna kan bli klar. Kommunen kommer att skicka en
sammanställning av den information som finns tillgänglig senast den 8 februari
till oss. Ett informations möte planeras in av kommunen under våren.
Kommunen ser gärna att Trafikverket och Skånetrafiken deltar tillsammans
med kommunens tjänstemän. Svarte Byalag kommer att ge den information vi
i styrelsen fått på årsmötet.

Svarte Open 2018

Svarte Open 2018 gick av stapeln den 23 sep på Abbekås GK, vi var 11 st glada golfare som mötte vackert väder och fina spelförhållande.
Efter 18 hål kunde vi gratulera Patrik Karlsson som ny mästare, Grattis!  Tvåa blev Jonas Larsson och Mikael Breum blev 3:a.
Nu laddar vi om golf batterierna och ser framåt 2019 års tävling som spelas den 21 sep 2019 på Abbekås GK, anmäl dig till Patrik Karlsson.

Ett stort tack till Hotell Mossbylund för sponsringen till priserna.

Med vänlig hälsning, Anders Hansson

Kallelse till årsmöte för Svarte Byalag

Svarte byalag kallar till årsmöte den 11:e februari 2018 kl 15.00 matsalen på Svarteskolan.

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3.  Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. Stadgeändring (se nedan)
 11. Till årsstämman inkomna motioner
 12. Val av ordförande för 1 år
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av två revisorer
 15. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 16. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 17. Fastställande av verksamhetsplan för året
 18. Fastställande av styrelsearvode
 19. Övriga frågor.
 20. Övriga diskussionspunkter
 21. Mötets avslutande

Förslag på stadgeändring
Styrelsen föreslår en stadgeändring för att spara in de kostnader som uppkommer i samband med annonsering i lokaltidning.

Nuvarande lydelse
§9 Årsstämma
Årsstämman är byalagets högsta beslutande instans. Den hålles före juni månads utgång. Kallelse sker minst åtta dagar före mötet genom annons i ortstidning och genom anslag på ex byalagets webbsida.

Förslag på ny lydelse
§9 Årsstämma
Årsstämman är byalagets högsta beslutande instans. Den hålles före juni månads utgång. Kallelse sker minst åtta dagar före mötet genom kallelse såsom byablad och genom anslag på exempelvis byalagets hemsida.