Fornminnesvård 27/4

Bevara våra ängsmarker och Fornlämningar.
Fornlämningar och ängsmarker tillhör vårt värdefulla kulturarv. För att på bästa sätt bevara kulturlandskapet ska dessa miljöer vårdas. Ystad är en trakt mycket rik på fornlämningar av olika slag, som exempelvis höggravfältet i Svarte som nu vårdas.
Välkommen på en unik föreläsning med en expert på lieslåtter. Kjell Gustafsson berättar om liens historia genom tiderna och om olika typer av liar för olika ändamål.
Till sommaren följs föreläsningen upp med praktisk tillämpning under en dag på höggravfältet i Svarte, omedelbart väster om Svarte, norr om väg 9.
Både föreläsning och kurs är kostnadsfria.
Klostret i Ystad Kl. 18.30-ca 20.30 FRI ENTRÉ
YSTADS KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSEN
Fornminnesvård
Svarte Byalag har tillsammans med Ystads Kommun ansökt och fått beviljat pengar för att tydliggöra våra fornlämningar. Vi har 3 stora fornlämningar: Disas Ting, Gravhögarna väster om Svarte och Bosättning på kullen mittemot skolan.
Alla svartebor är välkomna att deltaga i röjningen av dessa.
Vi återkommer med datum. Vi kommer göra det under April-
Maj månad

Parkering och Trafik i Svarte

Det är trångt på våra gator med släp och bilar. Om du har plats på din garageuppfart vore det bra om du parkerar där. Det underlättar för snöröjning,
utryckningsfordon och dina medtrafikanter. Nu när våren kommer passa på att njut!
Cykla eller promenera till pågatågsstationen om du pendlar.
Respektera att vi har rekommenderad hastighet på 30km/h inom Svarte.
Tänk på att högerregeln gäller på Skönadalsvägen.
KÖR FÖRSIKTIGT OCH HÅLLHASTIGHETEN

Utbyggnaden av Svarte

Tack för ett välbesökt och engagerat möte som byalaget arrangerade i svarteskolans matsal. Vi var 100 bybor som kom. Vi hoppas ni fick svar på ett antal frågor som ni hade. Vi fick många svar på enkäten som vi delade ut.
Parkeringssituationen, hastighetsbegränsning vid infartsvägarna, 30km/h
i hela byn och grannsamverkan var bland de viktigaste frågorna. Bland annat dessa frågor kommer styrelsen att jobba vidare med under året.

Nya Styrelsen

Vid årsmötet för Svarte Byalag så valdes följande styrelse:Lars Johansson(ordförande), Therese Jörgensen (v Ordförande), Sophie Gustafsson (Kassör), Annika Weitner (Sekreterare), Patrick Leijon, Göran Stanley och Thomas Eriksson.
Kontakta oss gärna på styrelsen@svarte.se eller prata med oss om du träffar oss i byn. Vi ser fram mot att jobba med Svarte Byalag och hoppas på en engagerad by. Om du känner att du vill engagera dig så hör av dig.

Varmt välkomna till ett möte om utbyggnaden i Svarte

Medverkar gör Ystads kommun och Midroc.

NÄR: Onsdagen den 22/3 2017
TID: 18.30 – 20.30 ca. Fika och mingel från 18.00
PLATS: Svarteskolans matsal, Orgelgatan, Svarte

PROGRAM:

  • Svarte igår. Historik och bakgrund till utbyggnaden. FÖP, Fokusprogram etc.
  • Svarte idag. Ystad kommuns mål om inflyttning, Svarte som ”kärna” i västra kommundelen etc.
  • Svarte imorgon. Utbyggnaden – information om vad som kommer att ske i västra Svarte och dess påverkan på trafik, parkering, förskola/skola/fritids, mötesplatser, centrumfrågan etc.

Ystads kommun har som politisk målsättning att befolkningen ska växa med 1 % per år och Svarte har med sitt kollektivtrafiknära läge, pekats ut som utbyggnadsort och centralort för de västra kommundelarna. Utbyggnaden av Svarte skall utgå från samhällets nuvarande miljö och identitet och bygga vidare på de positiva värden som redan finns. Utbyggnaden ska vara tillräcklig för att ge underlag för förbättrad service.

Inom kort påbörjas arbetet med att uppföra ett antal småhus och radhus i västra Svarte. Illustrationsplan, planbeskrivning och plankarta finns att ta del av här: http://mpd.midroc.se/tidiga-skeden/ystad-svarte

2013 var Svarte utsett till Fokusby av Ystads kommun. Fokus på byarna handlar om att lägga fokus på framförallt hur den fysiska miljön i byarna kan utvecklas, i dialog med de som bor i byarna. Syftet är att titta på vad för fysiska åtgärder som kan göras i byarna för att öka attraktiviteten, trivseln, tillgängligheten med mera. Ett fokusprogram togs fram som ni finner här: http://www.ystad.se/boende–miljo/planer-och-program/fokus-pa-byarna/

Ett annat intressant dokument att ta del av är Ystad kommuns fördjupade översiktsplan för Svarte. Planen anger mål och riktlinjer för Svartes utveckling under perioden 2008 – 2030. Du finner den här: http://www.ystad.se/boende–miljo/planer-och-program/oversiktsplanering-/svarte/

Varmt välkomna önskar Svarte byalag.