Pressrelease: Musikfestivalen Goodnight Sun avslutar i Svarte

Good Night Sun 2019
Goodnight Sun avslutar sin turné i Svarte

Under sommaren 2006 startades Goodnight Sun och sedan dess har konceptet vuxit och vuxit. I fjol genomfördes 47 konserter på sex platser i södra Skåne där över 80 artister och 50 unga talanger framträdde inför mer än 13 000 besökare.

Har du inte redan bokat in i kalendern är det alltså hög tid att göra det nu. Under fem kvällar mellan den 14-18 augusti med start kl 19.30 bjuder Svarte byalag in till gratiskonserter på Svarte strand med Goodnight Sun. Ta med dig familjen, vännerna och grannen och njut av fantastiska kvällar i solnedgången över Svarte strand när Goodnight Sun gör sin sista turnévecka för denna sommar.

Stranden kommer under dessa kvällar fyllas av musik från världens alla hörn. Från Trio Mios moderna folkmusik till Joana Rodrigues spirituella musik med inspiration från både Sydamerika och Indien vidare in i indierockens värld för att avsluta i en härlig blandning av jazz, folklore och visa. Mycket bättre än så blir det inte.

Varje kväll är det en etablerad artist och en lokal ung talang som äntrar scenen i den magiska miljö som stranden i Svarte erbjuder. Som traditionen bjuder är det mannen bakom konceptet, Peter Tegnér, som själv tar sig an scenen under Goodnight Suns absolut sista kväll för året, vilket är den 18 augusti.

Det är första gången i Goodnight Sun’s historia som de tar sig så långt österut som till Svarte. En gång är en början, två gånger är en tradition. Och vi hoppas ni är med på noterna och gör detta till en minnesvärld vecka.

Vi rekommenderar dig som kommer att åka kollektivt. Tågstationen ligger 50meter från stranden med täta avgångar västerut mot Malmö och österut mot Simrishamn. Hållplats för buss 190 som går mellan Trelleborg och Ystad ligger också nära och har täta turer.

Hjärtligt välkomna till Svarte strand och Goodnight Sun önskar Svarte Byalag.

För kontakt:
Isabella Kihlström, sekreterare@svarte.se Tel 0761-615200
Lars Johansson, ordforande@svarte.se Tel 0708-670707
Peter Tegnér, petertegner@gmail.com Tel 0736-145430

Svarte byalag kallar till årsmöte den 10:e februari 2019 kl 15.00 i Svarteskolans matsal

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande
  justera mötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och
  balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. Till årsstämman inkomna motioner
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av två revisorer
 14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 16. Fastställande av verksamhetsplan för året
 17. Fastställande av styrelsearvode
 18. Övriga frågor.
 19. Övriga diskussionspunkter
 20. Mötets avslutande

Information om tågavstängningen

Det finns många frågetecken kring hur det kommer att fungera när Svarte
pågatågsstation blir ändstation i höst under ca 9 veckor. Liknande kommer att
hända 2020. Styrelsen i Svarte Byalag har vid flera tillfällen och möten med
kommunen de sista åren framfört våra frågor. Kommunen har ej kunnat ge
några tydliga och konkreta svar. Vi skrev ett brev till berörda tjänstemän och
politiker den 19 januari. Vi har fått till svar att Trafikverket, Skånetrafiken,
Transev, Bergkvarabuss, Arriva och Ystads kommun skall ha möte den 7
februari. På detta möte förväntar sig kommunen att en lösning för
ersättningsbussarna kan bli klar. Kommunen kommer att skicka en
sammanställning av den information som finns tillgänglig senast den 8 februari
till oss. Ett informations möte planeras in av kommunen under våren.
Kommunen ser gärna att Trafikverket och Skånetrafiken deltar tillsammans
med kommunens tjänstemän. Svarte Byalag kommer att ge den information vi
i styrelsen fått på årsmötet.