Samrådsmöte Balkåkra Strädden

SAMRÅDSMÖTE den 10 april eller den 24 april 2013 kl. 18.00 i Svarteskolans matsal, Svarte. Anmäl dig till den av dagarna som passar dig bäst på telefon 0411-577234 eller 0411-577249. OBS! Begränsat antal platser vid varje tillfälle.

Detaljplanen ställs ut under tiden 6 april – 6 maj 2013.

Mer information finns här http://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/4EE4465326F01533C1257B2000376D92

Förslag till detaljplan och behovsbedömning av miljöbedömning för del av Balkåkra 5:10 m.m., Balkåkra strädden i Svarte

Syftet med detaljplanen är att utöka stationssamhället Svarte med ny bostadsbebyggelse så att attraktiva bostäder skapas med mycket goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik. Stor hänsyn ska tas till kultur- och kustlandskapet. Ny bostadsbebyggelse ska upplevas som en naturlig komplettering av Svarte samhälle och skapa en helhet. Utformningen av bebyggelse och gaturum ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet.

Planområdet är beläget i den västra delen av Svarte stationssamhälle och avgränsas av Skönadalsvägen i norr, väg 9 i söder och järnvägen i öst – förutom cirka 4 tomter som är placerade öster om järnvägen och söder om befintlig bebyggelse.

Har ni frågor om byalagets synpunkter etc., ta gärna kontakt med Lars- Åke Holm

Arrangörer för detta möte är givetvis kommunen men självklart kommer byalaget ha representanter på dessa samråd. Den som är extra intresserad av frågan kan här på hemsidan läsa om hur Byalaget ställer sig till utbyggnaden