Kallelse till årsmöte 2014

Plats: Svarteskolans matsal

Datum och tid: Söndagen den 16 februari kl 15.00

OBS. Fråga som väcks av enskild medlem skall ha ingetts till styrelsen senast 14 dagar före årsstämman och redovisas i kallelsen till denna. Kallelsen med verksamhetsberättelse samt ev inkomna motioner och frågor, uppdateras här på svarte.se senast en 1 vecka innan mötets genomförande.

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
 10. Till årsstämman inkomna motioner
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av två revisorer
 14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 16. Fastställande av verksamhetsplan för året
 17. Fastställande av styrelsearvode
 18. Övriga frågor.
 19. Övriga diskussionspunkter

Mötets avslutande