Kallelse till årsmöte

Välkomna till årsmöte Svarte Byalag Söndagen 9 februari kl 15 Svarteskolans matsal.

Dagordning
1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
3. Stämmans behöriga utlysande
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
10.Till årsstämman inkomna motioner
11.Val av ordförande för 1 år
12.Val av styrelseledamöter och suppleanter
13.Val av två revisorer
14.Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
15.Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
16.Fastställande av verksamhetsplan för året
17.Fastställande av styrelsearvode
18.Övriga frågor. Fråga som väcks av enskild medlem skall ha ingetts till styrelsen senast 14
dagar före årsstämman och redovisas i kallelsen till denna.
19.Övriga diskussionspunkter
20.Mötets avslutande