Kallelse till årsmöte 2021

Årsmöte Svarte Byalag 20 Juni kl 15.00 Svarteskolans matsal

På grund av rådande restriktioner så finner vi det befogat att alla som avser delta på årsmötet anmäler sig. Anmälan sker till styrelsen@svarte.se

Efter årsmötet kommer det att finnas möjlighet för den som vill att få titta in och få info om uteklassrummet på Svarteskolan.

Handlingar

OBS Vi kommer bara att skriva ut ett fåtal av dessa handlingar till årsmötet.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängden
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Stämmans behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringspersoner/rösträknare att jämte
  ordförande justera mötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redovisning och fastställande av resultat och
  balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
  omfattar
 10. Till årsstämman inkomna motioner
 11. Val av ordförande för 1 år
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av två revisorer
 14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en
  sammankallande
 15. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
 16. Fastställande av verksamhetsplan för året
 17. Fastställande av styrelsearvode
 18. Övriga frågor.
 19. Övriga diskussionspunkter
 20. Mötets avslutande