Samrådsmöte med Ystad kommun

Den 11 maj träffar byalagets styrelse företrädare för Ystad kommun. Se nedan dagordning. Vi tackar för den input som vi fått från boende i Svarte och återkopplar efter mötet.